commission

commission
I
[kə΄miʃn] n լիազորություն, իրավասություն. կոմիտե, հանձնաժողով. interim commission ժամանակավոր կոմիտե/հանձնաժ ողով. standing commission մշտական հանձնաժողով. European commission եվրոպական հանձնաժողով. commission for Human Rights Մարդու իրավունքների հանձնաժողով. (հանձնարարություն, առաջադ րանք) get a commission to paint a portrait դի մանկարի պատվեր ստանալ. come/put into commission ծով. շահագործման հանձն(վ)ել (նավը). in commission մեկնելու պատրաստ. out of commission շարքից դուրս եկած, անպետք. He was commissioned to head the delegation Նրան հանձնարարվել էր գլխա վորել պատվիրակությունը. commission of a crime իրավ. հանցագործության կատարում
II
[kə΄miʃn] v լիազորել. հանձնարարել. պաշտոնի նշանակել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • commission — [ kɔmisjɔ̃ ] n. f. • XIIIe; mot du Nord; lat. commissio, de committere → commettre I ♦ Didact. Charge, mandat. ⇒ attribution, délégation, mission. Donner une commission à qqn. Charger qqn d une commission. Exécuter, remplir une commission. 1 ♦… …   Encyclopédie Universelle

 • commission — COMMISSION. s. f. Fait, action, chose commise. En ce sens il n est guère d usage qu en cette phrase, Péché de commission. On l oppose à péché d omission. f♛/b] Il signifie aussi, Charge qu on donne à quelqu un de faire quelque chose. Commission… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • commission — Commission. s. f. v. Fait, action, chose commise. En ce sens il n a guere d usage qu en cette phrase, Peché de commission, qui s oppose à peché d obmission. Il signifie aussi, Charge qu on donne à quelqu un de faire quelque chose. Commission… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Commission — Com*mis sion, n. [F., fr. L. commissio. See {Commit}.] 1. The act of committing, doing, or performing; the act of perpetrating. [1913 Webster] Every commission of sin introduces into the soul a certain degree of hardness. South. [1913 Webster] 2 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • commission — com·mis·sion n 1: a formal written authorization to perform various acts and duties a notary s commission 2 a: authority to act for, in behalf of, or in place of another b: a task or matter entrusted to one as the agent for another 3 a: a group… …   Law dictionary

 • commission — Commission, Curatio, Delegatio, Mandatum, Epistalma. Commissions de la Cour, Mandata Curiae. Une commission en forme, Authoritas mandati subsignata. La commission de faire les enquestes des parties, Inquirendi prouincia. Bailler commission de… …   Thresor de la langue françoyse

 • Commission — may refer to: Commission (remuneration), a form of payment to an agent for services rendered Commission (document), a document given to commissioned officers. Commissioning, a process or service provided to validate the completeness and accuracy… …   Wikipedia

 • Commission — Com*mis sion, v. t. [imp. & p. p. {Commissioned}; p. pr & vb. n. {Commissioning}.] 1. To give a commission to; to furnish with a commission; to empower or authorize; as, to commission persons to perform certain acts; to commission an officer.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • commission — [kə mish′ən] n. [ME & OFr < ML commissio, delegation of business (in L, a bringing together in a contest) < L commissus, pp. of committere: see COMMIT] 1. a) an authorization to perform certain duties or tasks, or to take on certain powers… …   English World dictionary

 • Commission I — is a body in the Indonesian legislature, the People s Representative Council. It has similar functions to both the Foreign Relations Committee and the Armed Services Committee in the United States Senate.The MPs in delegation of Commission I s… …   Wikipedia

 • commission — [n1] task, duty agency, appointment, authority, brevet, certificate, charge, consignment, delegation, deputation, diploma, embassy, employment, errand, function, instruction, legation, mandate, mission, obligation, office, permit, power of… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”